คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษา

นายทศพร ทรงศรี
ครูชำนาญการ
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษา

นางสาวอารียา ศรีชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอวิกา พรมสวัสดิ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางไอริณ เชียงเงาะ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวปัทมา ปานสวัสดิ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวกัลยา โพธิ์พัฒนชัย
ครูเชี่ยวชาญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวพุทธิกา พงษ์ทอง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางพรรทิวา พยัควรรณ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอรวรรณ สุขเกษม
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางนัยนา เจริญสุข
ครูชำนาญการพิเศษ

นางลักขณา สุทธางกูร
ครูชำนาญการ

นางเอมอร แก้วเกล้า
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเจษฎา มาชิด
ครูชำนาญการพิเศษ

นายศักดิ์สิริ เพ็งธรรม
ครูชำนาญการ

นางคณิตตา พุทเปลี่ยน
ครู

นายนรรฐพล พวงมาลา
ครูอัตราจ้าง