คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษา

นายทศพร ทรงศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษา

นางสาวพุทธิกา พงษ์ทอง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางนัยนา เจริญสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอวิกา พรมสวัสดิ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวชลิตา ชัยวีรวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวปัทมา ปานสวัสดิ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางไอริณ เชียงเงาะ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวกัลยา โพธิ์พัฒนชัย
ครูเชี่ยวชาญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางลักขณา สุทธางกูร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางพรรทิวา พยัควรรณ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางเอมอร แก้วเกล้า
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรวรรณ สุขเกษม
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายเจษฎา มาชิด
ครูชำนาญการพิเศษ

นายศักดิ์สิริ เพ็งธรรม
ครูชำนาญการ