คณะผู้บริหาร

นายประมวล พฤฑฒิกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสนธยา แตงโม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา