พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (Mission)
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์สถานศึกษา จึงกำหนดพันธกิจที่จะต้องดำเนินการ ดังนี้
             1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
              2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
              3. พัฒนาครูให้มีคุณภาพทางวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู
              4. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ

 

เป้าหมาย
               1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีความรู้
มีความสามารถตามมาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม บนพื้นฐานความเป็นไทย น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต
               2. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู
               3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
               4. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณภาพและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน