คณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสุกุมา นาคเส็ง
ครูชำนาญการ
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวคณิสา เต็งเจริญ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางรัตนาภรณ์ ซ่อนกลิ่น
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางนวพรรษ บุญสวัสดิ์
ครูชำนาญการ

นางสาวเอื้ออารี ปานนิล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุธัญญา อ้ายหนู
ครูชำนาญการ