คณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสุถาพร โพธิ์พัฒนชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางจินตนา เงินสมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอารีย์ สุพาลี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวชื่นสุดา อัคคะรัสมิโย
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นายชัชพนต์ ปุณยปรีชาศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเมฆ หอมทวนลม
ครูผู้ช่วย