คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางนงนุช เพียรพิพัฒนสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางปุณยนุช มณีโชติ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสุดฤดี อินทมาตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางภาษิตา พลายวิจารย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวพัชรี เชียงแรง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางนาตยา เที่ยงทัด
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสุธิดา สุขแก้ว
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางวนิดา เจียนระลึก
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางจิรวรรณ ชื่นชม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวเพ็ญลดา จันทร์สมบุญ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2