วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

                             วิสัยทัศน์

      " จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม นำความรู้มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษา "

                              ปรัชญา

       สุทนฺโต วต ทเมถ (สุทันโต วะตะ ทะเมถะ) ผู้ที่ฝึกตนดีแล้ว จึงควรฝึกคนอื่น