คณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวจตุพร ศักดิ์ใหญ่
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวคริสตอล ประสานแสง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นาวสาวอภันตรี อ่อนละมูล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวนภสวรรณ เหลาหลัก
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายชลณธี โสดสงค์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวสุรัฏณาวดี บุตตาศรี
ครูผู้ช่วย

นายธีรเกียรติ สอนสัญ
ครู