คณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวชัญญา มณีวงศ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางวันเพ็ญ นายะสุนทรกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุกัญญา อบมาลี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวทิพวัลย์ แก้วสุวรรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวสันธนา บุญเอื้อ
ครู

นางสาวยุวัลย์ดา ธีรโพธิพันธ์
ครู