ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายกมล มณี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๔๖๗-๒๔๖๘
ชื่อ-นามสกุล : นายสวน ธรรมสันต์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๔๖๘-๒๔๗๐
ชื่อ-นามสกุล : ขุนประพัฒน์ นวกิจ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๔๗๐-๒๔๗๑
ชื่อ-นามสกุล : นายประยุทธ์ เวชวงศ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๔๗๑-๒๔๗๒
ชื่อ-นามสกุล : นายกมล มณี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๔๗๒-๒๔๗๘
ชื่อ-นามสกุล : นายสมิต จามรีณ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๔๗๘-๒๔๗๙
ชื่อ-นามสกุล : นายเพ็ญ ศิริวัฒน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๔๗๙-๒๔๘๒
ชื่อ-นามสกุล : นายสิงโต ธำรงโชติ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๔๘๒-๒๔๘๓
ชื่อ-นามสกุล : นายสมิต จามรีณ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๔๘๔-๒๔๘๕
ชื่อ-นามสกุล : นายสิงโต ธำรงโชติ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๔๘๖-๒๔๙๑
ชื่อ-นามสกุล : นายเพิ่ม เลาหะโชติ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๔๙๒-๒๔๙๖
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัตน์ ภูมิผิว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๔๙๖-๒๕๐๖
ชื่อ-นามสกุล : นายสิงโต ธำรงโชติ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๐๖-๒๕๑๘
ชื่อ-นามสกุล : นายสมาน เจียมจิระพร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๒๐-๒๕๔๑
ชื่อ-นามสกุล : นางประทุม เพิ่มวัฒนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๔๑-๒๕๕๑
ชื่อ-นามสกุล : นายชาลี แก้วพริ้ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๗ เม.ย. ๒๕๕๒- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔
ชื่อ-นามสกุล : นายประมวล พฤฑฒิกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔