ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน
 
ระดับชั้น จำนวนนักเรียนชาย จำนวนนักเรียนหญิง จำนวนนักเรียนรวม
อนุบาล 1 20 22 42
อนุบาล 2 16 34 50
อนุบาล 3 26 32 58
ประถมศึกษาปีที่ 1 33 28 61
ประถมศึกษาปีที่ 2 44 35 79
ประถมศึกษาปีที่ 3 28 37 65
ประถมศึกษาปีที่ 4 35 44 79
ประถมศึกษาปีที่ 5 42 55 97
ประถมศึกษาปีที่ 6 46 34 80
มัธยมศึกษาปีที่ 1 49 43 92
มัธยมศึกษาปีที่ 2 53 31 84
มัธยมศึกษาปีที่ 3 52 35 87
รวม 444 430 874