ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
  โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนประชาบาล ตำบลบ้านไร่ ตั้งเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 ตามประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา ในท้องที่ ตำบลบ้านไร่ เปิดเรียนครั้งแรก (ใช้ศาลาการเปรียญ) รองอำมาตย์โทหลวงผดุงคชดิชถ์ (นายอำเภอโพธาราม) นายเล่งฮวด เสตะรัต(ศึกษาธิการอำเภอโพธาราม) คณะครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน เข้าร่วมในพิธีได้อาราธนา พระอธิการย่น (เจ้าอาวาสวัดไทรอารีรักษ์)และพระนี(รองอธิการ) มาเป็นประธานในพิธี ทำพิธีเปิดอาคารเรียน แล้วประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ผู้เข้าร่วมในพิธีโดยทั่วกัน
   การตั้งโรงเรียนครั้งนี้มี นายกมล มณี เป็นครูใหญ่ มีนักเรียนชาย 34 คน หญิง 20 คน รวม54 คน มีเงินศึกษาที่เก็บได้แล้ว 490 บาท และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประชาบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา)
   ในปี พ.ศ. 2479 ได้โอนโรงเรียนมาเป็นโรงเรียนเทศบาล 1 วัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา)
   ในปี พ.ศ. 2487 ได้โอนกลับไปยังสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนอาคารและทรัพย์สินยังเป็นของเทศบาลเมืองโพธาราม
   ในปี พ.ศ. 2506 ได้โอนโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการมาสังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม ในวันที่ 1 เมษายน 2506 มีครู 20 คน มีนักเรียนทั้งสิ้น 745 คน
   ในปี พ.ศ. 2507 ได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 มีนักเรียนประถมปลาย 288 คน
   ในปี พ.ศ. 2521 เปิดสอนตั้งแต่เด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีครู 35 คน นักเรียน 1,030 คน จำนวน 28 ห้องเรียน
   ในปี พ.ศ. 2534 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 - 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีครู 48 คน ครูจ้างสอน 10 คน มีนักเรียน 1,177 คน จำนวน 36 ห้องเรียน
   ในปี พ.ศ. 2536 เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 - 3 เป็นครั้งแรกโดยเริ่มเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน รวมนักเรียน 82 คน
   ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล 1 - 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 มีครูประจำการ 68 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน ครูสนับสนุนการสอน 4 คน นักการภารโรง 3 คน นักเรียน 874 คน จำนวน 33 ห้องเรียน