คณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวภควรรณ พะเวก
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางรวิพร เล่ากิมพงษ์สวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวนงลักษณ์ สาลีกงชัย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางศรินยาพร ชีช้าง
ครู

นางสาววรัทยา นามคุณ
ครูผู้ช่วย

นางสาวชนามา ชิวสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ