คณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวยุพิน วัฒนพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางจิรัฐติกาล บุญส่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวณัฐฤกาญจน์ นิตยทรัพย์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวโสธรา คารเพ็ชร์ทา
ครูชำนาญการ

นายมหาศาล เอนกกาญจนานนท์
ครู

นางสาวสุภัสสร สุขใจ
ครู