คณะผู้บริหาร

นายประมวล พฤฑฒิกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสนธยา แตงโม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางธัญภา หลวงพล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสมร จันทร์ลามุณี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา