คณะผู้บริหาร

นายประมวล พฤฑฒิกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสนธยา แตงโม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวศศิกานต์ เอื้อประเสริฐ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา