ภาพกิจกรรม
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National Test (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา)นำโดย นายประมวล พฤฑฒิกุล  ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษา ได้ดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ประจำสนามสอบโรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) โดยมี ผู้อำนวยการ         กองการศึกษา, นักวิชาการศึกษา และท้องถิ่นอำเภอ  มาตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์  การดำเนินการสอบในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  เป็นไปตามระเบียบการสอบทุกประการ

โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2566,17:48   อ่าน 17 ครั้ง