ภาพกิจกรรม
ประชุมชี้แจงการจัดการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)
นายประมวล  พฤฑฒิกุล  ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) ได้ดำเนินการประชุมชี้แจง  เพื่อเตรียมความพร้อมคณะกรรมการคุมสอบและผู้เกี่ยวข้อง  เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานในการจัดการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส่ และมีประสิทธิภาพ
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2566,20:52   อ่าน 53 ครั้ง